§1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy [dalej „Sklep”], działający pod adresem www.philtoni.pl jest Filip Komędera PHILTONI z siedzibą: ul. Murmańska 7/15, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nr NIP: 9372731236, REGON: 387364950. Adres e mail: kontakt@philtoni.pl

2. Na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”] Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy prawa wraz z Regulaminem w sposób wyłączny reguluje kwestie dotyczące korzystania z usług Sklepu internetowego PHILTONI.

4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego PHILTONI, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.

5. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie ogłoszona wyłącznie przez opublikowanie Regulaminu na stronie www.philtoni.pl

6. Składając zamówienie na stronie www.philtoni.pl, Klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na produkty oraz przeglądania asortymentu niezbędny jest:
komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
aktywne konto poczty elektronicznej: kontakt@philtoni.pl

§2
Przedmiot oraz cena sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są dekoracje oraz mech chrobotek, o wskazanej na stronie internetowej jakości opublikowaną w sklepie internetowym www.philtoni.pl Produkty do wyboru zaprezentowane są na stronie internetowej www.philtoni.pl

2. Grafiki i zdjęcia podglądowe zamieszczone w Sklepie internetowym www.philtoni.pl nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej kolorystyki wyrobów.
3. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo w przypadku czasowego braku dostępności wybranego przez Klienta towaru.
W takiej sytuacji od decyzji Klienta uzależnione będą dalsze działania związane z realizacją zamówienia (tj. wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa lub całkowita rezygnacja z realizacji zamówienia).

4. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo w przypadku braku danego towaru lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu. W przypadku braku woli Klienta co do realizacji zamówienia na innych, zaproponowanych przez Sklep warunkach, wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5. Gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach opisanych w pkt 3 i 4 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie przedsiębiorcy), Sklep może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia o którym mowa powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

6. Wszystkie podane na stronie internetowej www.philtoni.pl ceny są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, która uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Ceną ostateczną jest cena, jaka obowiązywała w chwili składania zamówienia przez Klienta i nie może ona ulec zmianie podczas realizacji zamówienia. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do swojej oferty sprzedaży, zmiany cen towarów dotychczas oferowanych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3
Tryb składania zamówień

1. Wyłącznie za pośrednictwem Internetu odbywa się składanie zamówień. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.philtoni.pl

2. Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną [„Klient”]. Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W celu potwierdzenia wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego zgody na dokonywanie zakupów przez osoby we wskazanym przedziale wiekowym wymagane jest potwierdzenie stosownego oświadczenia, stanowiącego niezbędny element w jednym z etapów składania zamówienia.

3. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu oznacza złożenie zamówienia przez Klienta.

5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, w którym Klient wskazuje wybrany przez siebie towar, kolor, wzór, ilość sztuk, a także sposób dostawy oraz płatności, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres email potwierdzenie o jego przyjęciu przez Sklep. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, możliwe jest anulowanie zamówienia poprzez zaprzestanie przechodzenia do jego kolejnych etapów. Nie zostanie zrealizowane zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca.

7. Na podany przez Klienta adres email lub telefon Sklep może kontaktować się z Klientem, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

§4
Formy płatności oraz realizacja zamówień

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A. oraz Blue Media S.A.
w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Klient nie ma możliwości dokonania płatności za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

4. Całkowity czas realizacji zamówienia może wynieść od 1 do 21 dni roboczych, do którego należy doliczyć dodatkowy czas dostawy.

5. Klient jest informowany w przypadku braku towaru w magazynie, i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

6. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sklepu.

7. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

8. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

9. Klient otrzymuje możliwość indywidualnego wygenerowania potwierdzenia dokonania zakupu towaru, tj. Fakturę VAT wybierając opcję FAKTURA VAT.

10. Dostarczany towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

11. Nie odpowiada Sklep za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, operatora pocztowego, a także z powodu siły wyższej.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu.

13. Według Regulaminu wysyłki realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

15. W przypadku zamówienia płatnego przelewem, maksymalny termin oczekiwania na wpłatę ze strony Klienta to 7 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

16. Towary zamówione w Sklepie internetowym PHILTONI wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta jako "adres do wysyłki".

§5
Reklamacje

1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego towaru z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru przez Sklep.

2. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie internetowej: www.philtoni.pl

4. Reklamację (tj. reklamowany towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres: FILIP KOMĘDERA PHILTONI ul. Boczna 1a, 43-340 Kozy.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego towaru.

7. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie było realizowane przez Sklep w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7) świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
9) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
10) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
13) zawartej w drodze aukcji publicznej;

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej na adres: Filip Komędera PHILTONI ul. Boczna 1a, 43-340 Kozy.

5. W przypadku realizowania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z ustępem poniżej.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie na adres: Filip Komędera PHILTONI  ul. Boczna 1a, 43-340 Kozy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
8. Sklep internetowy nie odpowiada za wszelkie koszty związane z odesłanymi przez Konsumentów przesyłkami tym samym nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na podany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

§7
Dane osobowe

1. Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych , tj. Filip Komędera PHILTONI z siedzibą: ul. Murmańska 7/15, 04-203 Warszawa, NIP: 9372731236, REGON: 387364950 wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym PHILTONI.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

§ 8
Ochrona własności intelektualnej

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904) prezentowane w Sklepie internetowym PHILTONI grafiki i teksty, są autorskimi projektami, będącymi efektem działalności twórczej o zindywidualizowanym charakterze oraz stanowią własność Filip Komędera z siedzibą: ul. Murmańska 7/15, 04-203 Warszawa-Biała, NIP: 9372731236, REGON: 387364950. Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody Właściciela Sklepu, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, stanowi naruszeniem prawa autorskiego.

§9
Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.